Klub Rodziców

„Klub Rodziców” - to grupy wsparcia dla rodziców mających dzieci wymagające szczególnego wsparcia i troski, ze względu na ich stan psychofizyczny.


Majowe spotkanie Klubu Rodziców poświęcone było zabawom tematycznym. Poprzez zabawę dzieci uczyły się jak należy zachować się podczas zakupów w sklepie, a potem wykorzystać kupione produkty- do ugotowania zupy. Zajęcia dostarczyły wielu wrażeń naszym zmysłom (zapachy, np. przypraw, smaki- bo spotkanie zakończyło się degustacją zupy…), pokazały, że pomoce dydaktyczne są w zasięgu ręki, były okazją do współpracy, do wdrażania się w przestrzeganie norm i zasad społecznych. Jak zwykle Rodzice i nauczyciele mieli też okazję porozmawiać o naszych dzieciach i bieżących wydarzeniach z życia przedszkola.

Kwietniowe zajęcia Klubu Rodziców zachęcały nas do aktywności ruchowej a mianowicie do tańca. Taka zabawowa forma działalności tanecznej sprzyja odprężeniu i zmniejsza napięcia. Taniec kształtuje precyzję ruchów, doskonali ich koordynację i orientację przestrzenną. Także, nie bez znaczenia jest pozytywny wpływ tańca na pamięć dziecka, szczególnie na pamięć ruchową, którą kształtujemy poprzez powtarzanie sekwencji kroków i figur tanecznych.

Zajęcia były intensywne ruchowo, ale przebiegły w bardzo radosnej atmosferze. Pod koniec zajęć wykonaliśmy wielkanocnego zająca oraz uzupełniliśmy kalorie słodkim poczęstunkiem.

Podczas grudniowego spotkania Klubu Rodziców omawialiśmy Metodę Krakowską. Coraz więcej elementów pracy tą metodą wprowadzamy podczas codziennych zajęć terapeutycznych z dziećmi, zakupujemy też dużo pomocy dydaktycznych - chcieliśmy więc w sposób praktyczny i teoretyczny zapoznać z nią naszych rodziców. Pani Ewelina - logopeda, wzięła dotychczas udział w 5 szkoleniach z tego zakresu: „Metody wywoływania głosek”, „Stymulacja lewopółkulowa”, „Programowanie mowy”, „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”, „Praca z dzieckiem z zespołem Downa” (w tym ostatnim szkoleniu uczestniczyły też pani Beata Szuszlak i pani Agnieszka Mądrzelewska).

Ponieważ było to nasze ostatnie spotkanie przed Bożym Narodzeniem, było też dzielenie się opłatkiem i składanie życzeń.

Dnia 27.11.2016 odbyły się warsztaty dla rodziców, wzbogacające wiedzę na temat trudności dzieci w koncentracji uwagi zarówno podczas pracy stolikowej, jak również podczas nauki wczesnoszkolnej i szkolnej oraz zajęć ruchowych w grupie, wynikające z ich stanu pobudzenia, z potrzeby szukania ruchu. Przedstawione zostały główne przyczyny zachowań dzieci, uniemożliwiające im wykonywanie ,,statycznych” zadań, zwłaszcza w grupie. Uczestnicy warsztatów nauczyli się, jak w łatwy sposób zmniejszyć poziom pobudzenia dziecka, a tym samym wyciszyć jego system nerwowy i przygotować go do pracy, wymagającej od niego koncentracji uwagi. Na warsztatach zostały przedstawione różne sposoby radzenia sobie z dzieckiem nadmiernie szukającym ruchu, jak również z dzieckiem, u którego obserwujemy różnego rodzaju nadwrażliwości (dotyk, słuch, węch, itp.). Został również zaprezentowany masaż Wilbarger, stosowany u dzieci z wymienionymi trudnościami.

Pierwsze spotkanie w Klubie Rodziców poświęcone było świadczeniom jakie mogą uzyskać osoby z niepełnosprawnością. Pani Marzena Szkałuba p.o. Kierownika Zespołu do obsługi PFRON Główny Specjalista Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Osób Niepełnosprawnych przekazała rodzicom informacje o możliwości korzystania ze środków PFRON. Omówiła akty prawne, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Chełm.
Rodzice otrzymali praktyczną wiedzę i wzory dokumentów jakie należy składać przy ubieganiu się o środki PFRON. Druga część spotkania poświęcona była edukacji dziecka z niepełnosprawnością. Pani dyrektor Elżbieta Nowaczewska przekazała ofertę edukacyjną i opiekuńczą Niepublicznej Szkoły podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Chełmie.

Majowe spotkanie Klubu Rodziców pełne było radosnej aktywności. Motywem przewodnim był ruch - wykorzystywaliśmy go zgodnie z zaleceniami metody Doroty Dziamskiej. W efekcie naszych wspólnych działań powstał piękny las, po którym przechadzały się jeże. Po wspólnej zabawie, która angażowała wszystkie obszary rozwojowe (fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny), był - jak zwykle - czas, by porozmawiać o aktualnych wydarzeniach i planach na przyszłość.