Dokumenty

Posiadając status pierwszej w Chełmie placówki integracyjnej stwarzamy równe szanse rozwojowe dzieciom o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Zgodnie z naszą nazwą: „Razem” - razem z dziećmi, ich rodzicami, kadrą pedagogiczną i niepedagogiczną, ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi, tworzymy miejsce do wychowania, nauki i wsparcia każdego dziecka.

Nasze dzieci razem bawią się, razem uczą się i uczą się od siebie, razem spożywają posiłki, razem świętują swoje urodziny, razem przezywają swoje radości i smutki, razem wyjeżdżają na wycieczki, razem poznają świat. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne wzajemnie się poznają, oswajają ze swoją innością, wpływają na siebie, uczestniczą w sytuacjach, które w naturalny sposób modyfikują ich zachowania. Uczą się postaw prospołecznych – empatii, tolerancji, szacunku, szczerości, wyrozumiałości, uwrażliwienia na specyficzne potrzeby, indywidualne i usposobienie innych dzieci.


Cele strategiczne naszego przedszkola to:

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci we wszystkich sferach rozwojowych z uwzględnieniem wyzwań jakie niesie zmieniająca się rzeczywistość społeczna,
 2. Stymulowanie potencjału rozwojowego każdego dziecka – fizycznego i psychicznego,
 3. Wspieranie rodziny w dążeniu do optymalizacji oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych,
 4. Kształtowanie wrażliwości, zrozumienia, otwartości na drugiego człowieka w poszanowaniu jego specyfiki i indywidualności,
 5. Kształtowanie umiejętności przychodzenia z pomocą i wsparciem osobom tego potrzebującym,
 6. Dostosowywanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb dziecka - w tym dziecka z niepełnosprawnością, nadpobudliwością, dziecka zdolnego.

Codzienne bycie razem, organizowane przez nauczycieli sytuacje edukacyjne, rozwiązywanie sytuacji trudnych i problemowych pozwalają naszym dzieciom na zbudowanie bazy do uczestnictwa w dalszym życiu: szkolnym, społecznym, zawodowym jako jednostka mająca poczucie własnej wartości, stabilna, prospołeczna, mająca motywację do rozwoju.

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, a także najnowsza wiedza z dziedziny neurobiologii i dydaktyki determinują potrzebę ciągłej modyfikacji realizowanych treści, form aktywności oraz modernizacji metod i środków nauczania.

Jesteśmy Przedszkolem, w którym wnikliwie przyglądamy się powierzonym nam dzieciom, uważnie ich słuchamy, by następnie stymulować wszystkie te funkcje rozwojowe, które podlegają usprawnianiu, lub otoczyć akceptacją te, które – przy obecnym stanie wiedzy psychologicznej i medycznej – muszą pozostać na swoim poziomie.

Jesteśmy Przedszkolem, które zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i umiejętnościami dąży do diagnozowania i zaspokajania indywidualnych potrzeb edukacyjnych każdego dziecka, pomaga dzieciom i rodzicom w przezwyciężaniu niekorzystnych skutków przemian społeczno – ekonomicznych.

 • Jesteśmy gotowi na przyjęcie każdego dziecka, które ma odpowiednie możliwości adaptacyjne.
 • Zapewniamy opiekę, wychowanie i edukację, włączając w planowanie realizowanie i ocenę tych zadań rodziców.
 • Przeciwdziałamy niekorzystnym konsekwencjom przemian społeczno – ekonomicznych w postaci wzrostu agresji u dzieci, zaburzającego wpływu mediów, osłabienie więzi rodzinnych, eksponując wartości związane z rodziną, kultywowaniem tradycji narodowych i świątecznych, realizując programy wychowawcze.
 • Zapewniamy naszym wychowankom kontakt z różnymi dziedzinami kultury i sztuki.
 • Wdrażamy dzieci do kultywowania zdrowia rozumianego jako dobrostan fizyczny (kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, aktywność ruchowa, poznawanie wartościowych form spędzania wolnego czasu) i psychiczny (radzenie sobie z trudnymi emocjonalnie sytuacjami, samoświadomość emocjonalna).

Zasoby:

ludzkie:

 • wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna,
 • zespół specjalistów – psycholog, neurologopeda, rewalidator, rehabilitant;

materialne:

 • sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci,
 • gabinety specjalistyczne wyposażone w pomoce i sprzęt specjalistyczny,
 • sala do ćwiczeń rehabilitacyjnych,
 • budynek przedszkola bez barier architektonicznych.

 • Dziecko posiada umiejętności społeczne i kompetencje komunikacyjne umożliwiające mu podjęcie nauki na wyższym poziomie kształcenia i aktywne uczestniczenie w życiu społeczno – kulturalnym;
 • Dziecko potrafi współdziałać z innymi osobami, przestrzegać norm, budować zaufanie i więzi w grupie;
 • Dziecko potrafi posługiwać się nabytą wiedzą i umiejętnościami;
 • Dziecko szanuje siebie i innych, jest empatyczne i wyraża to poprzez konkretne postawy prospołeczne i altruistyczne;
 • Dziecko jest zdolne do samodzielności i samoorganizacji;
 • Dziecko ma poczucie więzi z Ojczyzną oraz „małą Ojczyzną” - z ich przeszłością, teraźniejszością i przyszłością;
 • Dziecko czuje się obywatelem Europy.