Deklaracja dostępności

Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM w Chełmie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • niektóre informacje zamieszczane w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, materiały te zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • występują dokumenty do pobrania nie zawierające informacji o formacie i rozmiarze,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • zdjęcia z bieżących wydarzeń zebrane w galeriach nie posiadają opisów alternatywnych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-20.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • dane adresowe: Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi RAZEM, ul. Botaniczna 16, 22-100 Chełm
 • osoba odpowiedzialna: Agnieszka Kozłowska
 • adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 82 563-14-59

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
 • W budynku ani też na zewnątrz nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.