Nasza kadra

Joanna Gębal

dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego

Absolwentka psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu autyzmu, zespołu nadpobudliwosci psychoruchowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończyła studia podyplomowe "Stosowana Analiza Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i/lub zachowania".

Anna Gębal

dyrektor ds. kształcenia i wychowania integracyjnego, nauczyciel dyplomowany

Absolwentka pedagogiki terapeutycznej na Wydziale Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, absolwentka Studium Nauczycielskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Laureatka statuetki "Białego Niedźwiedzia" za zasługi na rzecz wprowadzania nauczania i wychowania integracyjnego w Chełmie. Nagrodzona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Organizatorka licznych konferencji, w tym ogólnopolskich, poświęconych problemom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzone przez nią przedszkole - jako jedyne w Chełmie - otrzymało tytuł lidera integracji. Do 2004 roku - dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie. Od września 2004 do stycznia 2007 r. organ prowadzący szkołę i przedszkole "Razem" oraz dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego.

Agnieszka Kozłowska

nauczyciel dyplomowany, dyrektor przedszkola

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, pedagogiki terapeutycznej na Wydziale Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Ukończyła również studia podyplomowe "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na UMCS w Lublinie.

Ewelina Machel

neurologopeda, surdopedagog, nauczyciel dyplomowany

Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na UMCS, Podyplomowe Studium Logopedii Korekcyjnej, Specjalistyczne Studium Neurologopedii (Fundacja „Orator”), Studia Podyplomowe w zakresie surdopedagogiki. Wzięła udział w kilkudziesięciu kursach i szkoleniach. Najważniejsze z punktu widzenia praktyki zawodowej to: Diagnoza i terapia motoryczna mowy - oromotoryka Talk Tools; Terapia behawioralna dzieci z autyzmem - kurs doskonalący w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku; Leczenie dietetyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu; Metody stymulacyjne w diagnozie i terapii dzieci autystycznych; Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy cz. 1 i 2; Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy; Dysfagia - objaw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania; Profilaktyka logopedyczna; Terapia logopedyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym; Wielospecjalistyczna terapia dzieci z rozszczepami; Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się; Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC); Wady wymowy towarzyszące dyslalii, dyzartrii, afazji; Współczesne metody terapii i komunikowania się z osobami z uszkodzonym słuchem; Zaburzenia rozwoju mowy o podłożu neurologicznym - diagnoza różnicowa, strategie postępowania logopedycznego. Ponadto aktualnie bierze udział w warsztatach z zakresu metody krakowskiej. Dotychczas uczestniczyła w następujących szkoleniach: Terapia neurobiologiczna - prowadzący - prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska; Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją); Praca z dzieckiem autystycznym - początek drogi; Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania; Diagnoza i terapia wad wymowy; Stymulowanie mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu; Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z Zespołem Downa; Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna dzieci z autyzmem; Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju.
Zdobyte podczas studiów, kursów i szkoleń wiadomości wdraża w praktyce, między innymi poprzez tworzone własnoręcznie, zindywidualizowane karty pracy.

Patrycja Borys

nauczyciel kontraktowy

Absolwentka studiów magisterskich Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie o kierunku pedagogika szkolno-opiekuńcza. Posiada kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną. Doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach: ukończyła III – Stopniowy Kurs Terapii Behawioralnej Dzieci z Autyzmem w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Karolina Chomiarczuk

Absolwentka studiów magisterskich Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie o kierunku pedagogika specjalność pedagogika przedszkolna z logopedią. Ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie w zakresie edukacji przedszkolnej z terapią pedagogiczną. Posiada certyfikat Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera, kurs z zakresu edukacji włączającej. Uczestniczyła w licznych kursach, warsztatach oraz szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Magdalena Depta-Pękała

psycholog

Absolwentka studiów magisterskich KUL im. Jana Pawła II na specjalności psychologia kliniczna, posiada kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki oraz pedagogiki. Ukończyła I stopień Szkoły Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Chełmie na instrumencie- skrzypce, posiada certyfikat języka angielskiego na poziomie LCCI (Level 1 English for Business). Obecnie w trakcie studiów podyplomowych "Diagnoza, terapia, wsparcie i edukacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

Uczestniczyła w licznych kursach, warsztatach oraz szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Doświadczenie zawodowe zdobyła, prowadząc różne formy wsparcia – terapia indywidualna i grupowa dla dzieci i młodzieży, muzykoterapia, diagnozy psychologiczne, konsultacje z rodzicami – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, placówkach oświatowych.

Michalina Dziwulska

Absolwentka wyższych studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie o kierunku edukacja zdrowotna z terapią pedagogiczną, studiów licencjackich o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki, pedagogiki specjalna z zakresu edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z integracją sensoryczną. Posiada certyfikat z Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz. Ukończyła kursy doskonalące na temat: bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w szkole, wczesnych nieprawidłowości w rozwoju dziecka oraz animacji zabaw.

Jolanta Hetman-Popek

nauczyciel mianowany, rehabilitant, terapeuta SI

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Przyrodniczym w Siedlcach o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Absolwentka studiów o kierunku fizjoterapia na WSZiA w Zamościu, ukończyła także Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie o kierunku fizjoterapia. Posiada kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyła II stopniowy kurs z zakresu Integracji Sensorycznej, kurs II stopnia EEG-Biofeedback we Wrocławiu, kurs Kinesiotapingu organizowany przez Kinesio Polska oraz szkolenie wstęp- Sensoplastyka. Ponadto brała udział w warsztatach doskonalących dla terapeutów SI „Problemy diagnozy procesów integracji sensorycznej wg aktualnego modelu dysfunkcji SID. Dieta sensoryczna- najnowsza wersja masażu Wilbarger”. Uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Integracji Sensorycznej wg Ayres w Warszawie oraz w wielu innych konferencjach, szkoleniach, warsztatach dotyczących pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, z dzieckiem z SPD, ASD, systematycznie doskonali swoją wiedzę i umiejętności.

Izabela Makowska

nauczyciel mianowany

Absolwentka wyższych studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie o kierunku pedagogika specjalna. Specjalizuje się w tyflo- i oligofrenopedagogice. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie wydział zamiejscowy w Lublinie w zakresie pedagogiki przedszkolnej. Swoją wiedzę wzbogaca i doskonali biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach z zakresu pracy z dzieckiem przedszkolnym, jak i z dzieckiem niepełnosprawnym. Ukończyła m.in. kursy z zakresu diagnozy dziecka w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem zdolnym, wspomagania rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym oraz III – Stopniowy Kurs Terapii Behawioralnej Dzieci z Autyzmem w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku. Ponadto ukończyła szkolenia doskonalące ,,Metoda porannego kręgu" - stymulacja polisensoryczna według pór roku" oraz Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC) poziom podstawowy i zaawansowany. Bierze udział w warsztatach z zakresu Metody Krakowskiej organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej. Dotychczas uczestniczyła w następujących szkoleniach: Metoda Krakowska w przedszkolu; Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania w przedszkolu; Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych; Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania; Praca z dzieckiem autystycznym - początek drogi. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; Ile? Który? Ćwiczenie podstawowych umiejętności matematycznych przez działanie.

Agnieszka Mądrzelewska

nauczyciel kontraktowy

Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach; specjalność: „Rewalidacja z terapią pedagogiczną”. Ukończyła liczne kursy m.in. z zakresu pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wybranych elementów techniki Dennisona, Praktycznego kursu wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC). Ukończyła również III – Stopniowy Kurs Terapii Behawioralnej Dzieci z Autyzmem w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Alina Panas

nauczyciel mianowany

Absolwentka pedagogiki specjalnej o kierunku pedagogika korekcyjna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Studium Wychowania Przedszkolnego. Wiedzę i umiejętności doskonali na licznych kursach, seminariach i szkoleniach m. in. z zakresu problematyki autyzmu, nadpobudliwości psychoruchowej, planowania pracy rewalidacyjnej, rozwoju dziecka przez muzykę i sztukę.

Ewelina Popielnicka

nauczyciel kontraktowy

Absolwentka wyższych studiów magisterskich na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach o kierunku pedagogika szkolna i środowiskowa. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie wydział zamiejscowy w Lublinie z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Posiada kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Swoje umiejętności doskonali biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach z cyklu pracy z dzieckiem przedszkolnymi i niepełnosprawnym. Ponadto bierze udział w warsztatach organizowanych przez Centrum Metody Krakowskiej. Dotychczas uczestniczyła w następujących szkoleniach: Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania; Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania w przedszkolu;

Monika Szuta

nauczyciel mianowany

Posiada wykształcenie wyższe zawodowe z zakresu pedagogiki specjalnej i wczesnoszkolnej oraz studia magisterskie o specjalności pedagogika opiekuńcza z rewalidacją osób upośledzonych umysłowo. Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego o kierunku "terapeuta zajęciowy" oraz kursu "terapeuta środowiskowy". Ukończyła III – Stopniowy Kurs Terapii Behawioralnej Dzieci z Autyzmem w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Aneta Wawron

nauczyciel mianowany

Absolwentka studiów magisterskich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o specjalności pedagogika specjalna. Ukończyła studia podyplomowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: pedagogika przedszkolna oraz pedagogika wczesnoszkolna. Posiada kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Uczestniczyła w licznych kursach rozwijających zdolności dzieci: plastycznych, teatralnych, rytmicznych oraz tanecznych. Ukończyła kursy doskonalące na temat: Diagnozy psychologiczno – pedagogicznej, Dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, Rozwijania kompetencji emocjonalnych dzieci, Efektywnego nauczania przedszkolaków.