Nasza kadra

Joanna Gębal

dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego

Absolwentka psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu autyzmu, zespołu nadpobudliwosci psychoruchowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończyła studia podyplomowe "Stosowana Analiza Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i/lub zachowania".

Anna Gębal

dyrektor ds. kształcenia i wychowania integracyjnego, nauczyciel dyplomowany

Absolwentka pedagogiki terapeutycznej na Wydziale Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, absolwentka Studium Nauczycielskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Laureatka statuetki "Białego Niedźwiedzia" za zasługi na rzecz wprowadzania nauczania i wychowania integracyjnego w Chełmie. Nagrodzona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Organizatorka licznych konferencji, w tym ogólnopolskich, poświęconych problemom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzone przez nią przedszkole - jako jedyne w Chełmie - otrzymało tytuł lidera integracji. Do 2004 roku - dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie. Od września 2004 do stycznia 2007 r. organ prowadzący szkołę i przedszkole "Razem" oraz dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego.

Agnieszka Kozłowska

nauczyciel dyplomowany, dyrektor przedszkola

Absolwentka pedagogiki przedszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, pedagogiki terapeutycznej na Wydziale Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Ukończyła również studia podyplomowe "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na UMCS w Lublinie.

Ewelina Machel

neurologopeda, surdopedagog, nauczyciel dyplomowany

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS, Podyplomowego Studium Logopedii Korekcyjnej, Specjalistycznego Studium Neurologopedii, kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Ukończyła ok. 30 kursów i szkoleń, m.in. z zakresu profilaktyki logopedycznej, rehabilitacji logopedycznej dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, rozszczepami podniebienia, diagnozy i terapii dzieci upośledzonych umysłowo i autystycznych, a także organizacji nauczania i wychowania integracyjnego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki na UMCS w Lublinie oraz III – Stopniowy Kurs Terapii Behawioralnej Dzieci z Autyzmem w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Izabela Makowska

nauczyciel mianowany

Absolwentka wyższych studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie o kierunku pedagogika specjalna. Specjalizuje się w tyflo- i oligofrenopedagogice. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie wydział zamiejscowy w Lublinie w zakresie pedagogiki przedszkolnej. Swoją wiedzę wzbogaca i doskonali biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach z zakresu pracy z dzieckiem przedszkolnym, jak i z dzieckiem niepełnosprawnym. Ukończyła m.in. kursy z zakresu diagnozy dziecka w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem zdolnym, wspomagania rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym oraz III – Stopniowy Kurs Terapii Behawioralnej Dzieci z Autyzmem w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Alina Panas

nauczyciel mianowany

Absolwentka pedagogiki specjalnej o kierunku pedagogika korekcyjna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Studium Wychowania Przedszkolnego. Wiedzę i umiejętności doskonali na licznych kursach, seminariach i szkoleniach m. in. z zakresu problematyki autyzmu, nadpobudliwości psychoruchowej, planowania pracy rewalidacyjnej, rozwoju dziecka przez muzykę i sztukę.

Beata Szuszlak

nauczyciel mianowany

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka studiów pedagogicznych na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, posiada kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki oraz terapii pedagogicznej. Uczestniczyła w licznych kursach, warsztatach oraz szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ukończyła III – Stopniowy Kurs Terapii Behawioralnej Dzieci z Autyzmem w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Monika Szuta

nauczyciel mianowany

Posiada wykształcenie wyższe zawodowe z zakresu pedagogiki specjalnej i wczesnoszkolnej oraz studia magisterskie o specjalności pedagogika opiekuńcza z rewalidacją osób upośledzonych umysłowo. Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego o kierunku "terapeuta zajęciowy" oraz kursu "terapeuta środowiskowy". Ukończyła III – Stopniowy Kurs Terapii Behawioralnej Dzieci z Autyzmem w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Aneta Wawron

nauczyciel mianowany

Absolwentka studiów magisterskich Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie o specjalności pedagogika specjalna. Ukończyła studia podyplomowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: pedagogika przedszkolna oraz pedagogika wczesnoszkolna. Posiada kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Uczestniczyła w licznych kursach rozwijających zdolności dzieci: plastycznych, teatralnych, rytmicznych oraz tanecznych. Ukończyła kursy doskonalące na temat: Diagnozy psychologiczno – pedagogicznej, Dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, Rozwijania kompetencji emocjonalnych dzieci, Efektywnego nauczania przedszkolaków.

Agnieszka Mądrzelewska

nauczyciel kontraktowy, rewalidator

Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach; specjalność: „Rewalidacja z terapią pedagogiczną”. Ukończyła liczne kursy m.in. z zakresu pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wybranych elementów techniki Dennisona, Praktycznego kursu wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC). Ukończyła również III – Stopniowy Kurs Terapii Behawioralnej Dzieci z Autyzmem w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Ewelina Popielnicka

nauczyciel kontraktowy

Absolwentka wyższych studiów magisterskich na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach o kierunku pedagogika szkolna i środowiskowa. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie wydział zamiejscowy w Lublinie z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Posiada kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Ponadto posiada ukończony kurs "terapeuta środowiskowy" oraz "podstawy prawa w związku z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym". Swoje umiejętności doskonali biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach z cyklu pracy z dzieckiem przedszkolnym i niepełnosprawnym. Współautorka programu własnego „Muzyka i ruch w świecie czterolatka” – zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolu.

Dominika Chyła

nauczyciel kontraktowy

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie o kierunku edukacja specjalna i wczesnoszkolna. Posiada kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego o kierunku "terapeuta zajęciowy". Ponadto ukończyła „Warsztat szkoleniowy pierwszego stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne”. Swoje umiejętności doskonali biorąc udział w kursach, szkoleniach i warsztatach z zakresu pracy z dzieckiem przedszkolnym i z niepełnosprawnością.

Agata Pasikowska-Kozioł

nauczyciel kontraktowy

Absolwentka studiów magisterskich z Filologii angielskiej na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych Edukacja przedszkolna z językiem angielskim. Podjęła studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika na PWSZ w Chełmie. Jest nauczycielem języka angielskiego.

Anna Tokarz

nauczyciel stażysta

Absolwentka wyższych studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie o kierunku pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika i pedagogika wczesnoszkolna. Uczestniczyła w projekcie „Edukacja globalna w nauczaniu osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Swoją wiedzę i umiejętności doskonali biorąc udział w kursach, szkoleniach i warsztatach z zakresu pracy z dzieckiem przedszkolnym oraz dzieckiem z niepełnosprawnością.

Patrycja Borys

nauczyciel stażysta

Absolwentka studiów magisterskich Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie o kierunku pedagogika szkolno-opiekuńcza. Posiada kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną. Doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach: ukończyła III – Stopniowy Kurs Terapii Behawioralnej Dzieci z Autyzmem w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

Magdalena Chwała

nauczyciel stażysta

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie o kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną. Podjęła studia podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie w zakresie Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika. Uczestniczyła w licznych kursach i warsztatach organizowanych w ramach projektu „Praktyka i wiedza drogą do sukcesu”, których celem było poszerzenie zasobu wiedzy oraz zdobycia praktyki nauczycielskiej.

Beata Tarnas - Nowicka

psycholog

Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Uczestniczka licznych szkoleń, kursów, warsztatów z zakresu psychologii rozwoju dziecka, w tym dziecka z niepełnosprawnością psychoruchową.